Tuoteluettelo VERKKOKAUPPA OTA YHTEYTTÄ

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Ympäristö-, Terveys-, Ja Turvallisuusjärjestelmä

UNI EN ISO 9001 -laatujärjestelmän täytäntöönpanon jälkeen vuonna 2000 Metal Work S.p.A. päätti ryhtyä toimiin saadakseen vapaaehtoisen sertifikaatin ympäristö- ja työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmille UNI EN ISO 14001- ja BS OHSAS 18001 -standardien mukaisesti.


Yrityksemme on aina painottanut voimakkaasti ympäristöön, työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä näkökohtia. 
Johto jatkaa kaikkien niiden toimien edistämistä, joilla pyritään varmistamaan kaikkien organisaatiossa ja sen puolesta työskentelevien ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Tämä käy ilmi seuraavista strategisista suuntaviivoista: 

  1. sovellettavien lakien, asetusten ja muiden hyväksyttyjen vaatimusten jatkuva noudattaminen;
  2. meneillään oleva selvitys, jolla pyritään vähentämään päästöjä ja jätteitä; 
  3. meneillään oleva selvitys, jonka tavoitteena on vähentää kulutusta (vesi, energia ja raaka-aineet); 
  4. ympäristövaikutuksiltaan pienimpien teknologisten prosessien tutkimus ja käyttöönotto;
  5. tuotantoon liittyvien ympäristönäkökohtien jatkuva arviointi ja asianmukaisten järjestelmien käyttöönotto riittävän ympäristönsuojelun takaamiseksi;
  6. meneillään oleva selvitys, jonka tarkoituksena on vähentää kaikkia tilanteita, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, ja poistaa siten mahdolliset vaarat ja minimoida riskit; 
  7. työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien näkökohtien jatkuva arviointi ja parannusmahdollisuuksien kartoitus, jonka tavoitteena on varmistaa terveet ja turvalliset olosuhteet työperäisten vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi;
  8. sidosryhmäkäsitteen laajennus kaikkiin henkilöihin, joihin sovelletaan suoraan tai välillisesti Metal Workin ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtia. Tämä käsittää niin raaka-ainetoimittajat kuin loppuasiakkaatkin.
  9. uusien haasteiden ja muutosten kohtaaminen minimoimalla tai poistamalla mahdollisuuksien mukaan kaikki ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit muuttamalla ne mahdollisuuksiksi yhä kunnianhimoisempien tavoitteiden saavuttamiseksi; 
  10. kaikkien työntekijöiden kouluttaminen edistämään kaikkia aloitteita, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä ja levittämään työterveyden ja -turvallisuuden kulttuuria.


Nämä suuntaviivat näkyvät johdon ja koko henkilöstön sitoumuksena osallistua ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtamissuunnitelmien täytäntöönpanoon, jossa asetetaan saavutettavat erityistavoitteet, sekä mainitaan menetelmistä, aikatauluista ja vastuualueista. Saatuaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän sertifikaatin, Metal Workin johto on asettanut tavoitteekseen säilyttää se UNI EN ISO 14001- ja UNI EN 45001 -standardien mukaisesti ja parantaa sitä edelleen.

Concesio, 14 marraskuuta 2018 
Metal Work- konsernin johto